ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Видання офіційне

Міністерство України у справах будівництва і архітектури\Мінбудархітектури України\

Київ 1993

УДК 69:658.012.224

РОЗРОБЛЕНІ,ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ — Управлінням державних нормативів

і стандартів Мінбудархітектури України

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Мінбудархітектури України

від 27.04.93 N 46 та введені в дію з 01.07.93

З введенням в дію ДБН А.1.1-1-93, ДБН А.1.1-2-93 та ДБН А.1.1-3-93 втрачають силу на території України СНиП 1.01.01-82*,СНиП 1.01.02-83, СНиП .01.03-83*.

С Видавництво «Укрархбудінформ»

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система стандартизації і нормування в будівництві ДБН А1.1.1-93

Вводяться вперше

Основні

Дані норми встановлюють основні положення системи стандартизації і нормування в будівництві, класифікацію нормативних документів /далі — НД/ України в галузі будівництва /додаток 1/, види НД

та основні вимоги до їх змісту.

НД розробляються і застосовуються згідно з правилами, що встановлені міжгалузевою «Державною системою стандартизації» та галузевою «Системою стандартизації і нормування в будівництві», і

ґрунтуються на законодавчих і нормативних актах України.

Вимоги норм обов’язкові для всіх організацій-розробників та

користувачів НД в галузі будівництва.

Терміни та визначення основних понять наведені у Додатку 2.

1. Основні завдання стандартизації і нормування в будівництві

1.1. Основними завданнями стандартизації і нормування в будівництві є:

— проведення єдиної технічної політики і створення єдиної системи НД;

— забезпечення надійності та безпеки об’єктів будівництва;

— встановлення вимог, що забезпечують здорові і безпечні умови праці та побуту в населених пунктах, будівлях, спорудах, підприємствах, які проектуються;

— забезпечення належного науково-технічного рівня та якості

будівництва на основі впровадження досягнень науки, техніки і

передового досвіду в практику проектування і будівництва, виробництва будівельних конструкцій, виробів та матеріалів;

— раціональне використання земель, природних ресурсів та охорона навколишнього середовища;

— скорочення інвестиційного циклу та підвищення ефективності капітальних вкладень;

— економія матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів;

— удосконалення організації проектування та інженерних вишукувань, кошторисної справи, будівництва і виробництва будівельних конструкцій, виробів та матеріалів;

— створення сумішених норм технологічного та будівельного проектування.

2. Види НД

2.1. НД України в галузі будівництва поділяються на такі види:

— державні стандарти — ДСТ;

— державні будівельні норми — ДБН;

— відомчі будівельні норми — ВБН;

— регіональні будівельні норми — РБН;

— технічні умови — ТУ.

2.2. Як НД України в галузі будівництва застосовуються документи колишніх СРСР та УРСР до їх заміни чи скасування, а також міжнародні, регіональні і національні стандарти, норми та правила інших держав, які входять у «Перелік нормативних документів в галузі будівництва, що діють на території України».

2.3. ДСТ України встановлюють організаційно-методичні та загальнотехнічні вимоги до об’єктів будівництва і промислової продукції будівельного призначення, вони забезпечують їх розробку,виробництво /виготовлення/ та експлуатацію /використання/. ДСТ затверджуються Мінбудархітектури України.

2.4. ДБН України розробляються на продукцію, процеси та послуги в галузі містобудування /вишукування, проектування, територіальна діяльність, зведення, реконструкція і реставрація об’єктів будівництва, планування і забудова населених пунктів і територій/,а також в галузі організації, технології, управління і економіки будівництва.

ДБН затверджуються Мінбудархітектури України.

2.5. ВБН Украіни розробляються при відсутності ДБН або при необхідності встановлення вимог, що перевищують /доповнюють/ вимоги ДБН, к урахуванням специфіки діяльності організацій та підприємств цього відомства, і затверджуються даним відомством.

2.6. РБН України містять регіональні правила забудови населених пунктів і територій, розробляються і затверджуються згідно з порядком, що встановлений Законом України «Про основи містобудування».

2.7. ТУ встановлюють вимоги до конкретних видів промислової продукції будівельного призначення, її виготовлення, упакування, маркування, приймання, контролю та випробувань, транспортування та зберігання.

ТУ затверджуються заінтересованими організаціями.

2.8. Проекти ВБН, РБН, ТУ погоджуються з Мінбудархітектури України.

2.9. До НД можуть розроблятися Посібники, вимоги до яких наведені в додатку 3.

3. Вимоги до змісту НД

3.1. НД повинні містити вимоги, що мають пряме відношення до об’єкта стандартизації чи нормування і не дублюють положення інших НД.

ВБН, РБН і ТУ не повинні суперечити вимогам державних НД.

3.1.1. Вимоги НД повинні бути спрямовані на забезпечення пріоритету інтересів споживача продукції, робіт, послуг і потреб суспільства, збереження і раціонального використання усіх видів ресурсів і взаємопов’язані з іншими НД.

3.2. НД в галузі будівництва містять обов’язкові та рекомендовані вимоги.

До обов’язкових належать:

— вимоги до якості продукції, робіт та послуг, що забезпечують їх безпеку для життя, здоров’я і майна населення, охорону навколишнього середовища;

— вимоги техніки безпеки та виробничої санітарії;

— вимоги по забезпеченню сумісності та взаємозамінності продукції;

— вимоги, що забезпечують вірогідність і єдність вимірювань, методів контролю якості продукції;положення, що забезпечують технічну єдність при розробці, виготовленні /виробництві/ і використанні /експлуатації/ продукції, виконанні робіт та наданні послуг: правила оформлення технічної документації, допуски і посади, загальні правила забезпечення якості продукції, терміни, визначення і позначення.

3.2.1. Обов’язкові вимоги НД України підлягають безумовному дотриманню згідно зі своїм призначенням органами управління, підприємствами і організаціями, незалежно від форм власності, а також громадянами, що займаються індивідуально-трудовою діяльністю.

3.3. До рекомендованих належать інші вимоги до споживацьких/експлуатаційних/властивостей продукції, робіт і послуг.

Ці вимоги стають обов’язковими у випадках:

— що встановлені законодавчими актами України;

— включення їх в договір на розробку, виготовлення і поставку продукції, виконання робіт та надання послуг;

— документальні заяви постачальника /виконавця/ про відповідність продукції, робіт і послуг цим вимогам.

3.4. НД в галузі будівництва, що не передбачають обов’язкових вимог до продукції, робіт і послуг, є рекомендованими.

3.5. При розробці ДБН та ВБН на конкретну продукцію будівництва повинен бути забезпечений комплексний підхід в установленні вимог до заданого об’єкта нормування, включаючи його проектування, будівництво /зведення, монтаж, улаштування/ та експлуатацію.

Додаток 1

Обов’язковий

СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ

нормативних документів України в галузі будівництва

КЛАСИФІКАЦІЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА

ШИФРНайменування класів, підкласів та комплексів документівНапрямки стандартизації та нормування
А.Організаційно-методичні норми, правила і стандарти
А.1Стандартизація, нормування, ліцензування, сертифікація і метрологія
А.1.1Система стандартизації та нормування в будівництвіЗавдання, об’єкти стандартизації та нормування, методологія робіт. Види документів, порядок і організація їх розробки, змін, перегляду та застосування, вимоги до побудови, змісту, викладу, оформлення, експертизи, погодження, затвердження, реєстрації, видання та відміни нормативних документів. Терміни і визначення, позначення.Правила використання міжнародних та зарубіжних норм і стандартів. Органи стандартизації та нормування, порядок їх акредитації і функціонування.
А.1.2Система ліцензування та сертифікації в будівництвіЗавдання, об’єкти ліцензування та сертифікації, методологія робіт. Органи лі цензування, сертифікації, порядок їх акредитації і функціонування. 
А.1.3Система метрологічного забезпечення в будівництвіЗавдання, правила метро логічного забезпечення, методологія робіт. Одиниці вимірювань, що застосовуються /фізичні величини/ 
А.2Вишукування, проектування і територіальна діяльність
А.2.1ВишукуванняЗавдання, порядок проведення, методологія робіт, вимоги до складу і результатів робіт з інженерно-технічних, екологічних та економічних вишукувань на стадіях проектування, будівництва і експлуатації будівельних об’єктів.
А.2.2ПроектуванняСтадійність проектування вимоги до складу проектної документації, порядок її розробки і внесення змін погодження, експертизи, затвердження та передачі замовнику. Авторський нагляд. 
А.2.3Територіальна діяльність в будівництвіЗагальні положення, призначення, види робіт і послуг, порядок їх виконання. Обов’язки і права територіальних організацій. 
А.2.4Система проектної документації для будівництваВимоги до комплектності, змісту, викладу та оформлення проектної документації. Нормоконтроль. 
А.3Виробництво продукції в будівництві
А.3.1Управління, організація і технологіяВимоги до технологічної підготовки, організації будівництва та виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. Організація використання засобів механізації будівництва. Розробка і постановка продукції будівельного призначення на виробництво. Управління якістю будівництва. Прийняття будівельної продукції і робіт. 
А.3.2Система стандартів безпеки праці в будівництвіВимоги по забезпеченню безпечного виконання будівельно-монтажних і спеціальних робіт. Загальні вимоги до пристроїв, обладнання та інструменту для безпечного проведення робіт. 
А.3.3Система технологічної документації в будівництвіВимоги до складу, порядку розробки, змісту, оформлення та затвердження проектів провадження робіт, технологічних карт та регламентів. 
Б.Містобудування
Б.1Система містобудівної документаціїПорядок складання містобудівних програм, прогнозів і концепцій містобудівного розвитку, генеральних планів, проектів земельногосподарського устрою населених пунктів та інших видів містобудівної документації. Вимоги до розробки, складу і змісту містобудівної документації, порядку проведення її погодження, експертизи, затвердження, внесення в неї змін та відміни. 
Б.2Планування та забудова населених пунктів і територій
Б.2.1Регіональне планування і розміщення об’єктів містобудуванняСоціально-економічні, інженерно-технічні, санітарні та екологічні вимоги. Фізико-географічне та містобудівне районування територій. 
Б.2.2Планування та забудова міст і функціональних територійСоціально-економічні, інженерно-технічні, санітарні та екологічні вимоги до загальної організації міських територій. Сельбищні, виробничі, рекреаційно-оздоровчі території. Архітектурно-планувальні, протипожежні та санітарні вимоги до міської забудови. Вимоги цивільної оборони. Особливості будівництва в умовах забудови, що склалася. Загальні вимоги по охороні природи, пам’яток історії та культури. 
Б.2.3Системи міської інфраструктуриВимоги до організації культурно-побутового обслуговування, систем і споруд міського та зовнішнього транспорту, вулиць та проїздів,інженерного забезпечення. Земельно-господарський устрій міст. 
Б.2.4Планування та забудова міських поселеньСоціально-економічні, інженерно-технічні, санітарні та екологічні вимоги до мереж сільського  розселення, планування та забудови населених пунктів, організації сільської садиби та оборони. 
В.Технічні норми, правила і стандарти
В.1.Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та продукції будівельного призначення
В.1.1Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежіХарактеристика небезпечних геологічних процесів /землетруси, зсуви, лавини, селі, підтоплення, затоплення, абразія, набухаючи грунти, карсти, території, що підроблюються, осідання в лесах та ін./. Основні вимоги до проведення вишукувань, забезпечення захисту територий, будинків і споруд, стійкості будинків і споруд, безпеки людей та функціонування систем життєзабезпечення у складних інженерно-геологічних умовах. Характеристики впливів навколишнього середовища та шкідливих експлуатаційних впливів/шум, температура, радиоактивне випромінювання, токсичні виділення та ін./, вимоги до рівня показників експлуатаційного режиму. Розрахункові методи та конструктивне забезпечення захисту здоров’я та ресурсозбереження, методи контролю та випробувань. Пожеж ні навантаження. Класифікація будинків і споруд за ступенем вогнестійкості та вибухопожежонебезпеки, показники і характеристики вогнестійкості та горючості, загальні принципи забезпечення пожежобезпеки, методи випробувань. 
В.1.2Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктівЗагальні принципи та основні положення по забезпеченню надійності і без пеки. Навантаження, діяння і фактори, що впливають на надійність та безпеку. Класифікація будинків і споруд за ступенем відповідальності. Види граничних станів за несучою спроможністю, показники несучої спроможності, загальні принципи розрахунку та випробувань будівельних конструкцій і основ. 
В.1.3Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництвіЗагальні принципи та основні положення по забезпеченню розмірної сумісності та взаємозамінності, допуски геометричних пара метрів, загальні вимоги до точності вимірювань. Геодезична служба в будівництві.
В.2Об’єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення
В.2.1Основи та підвалини будинків і спорудЗагальні правила геотехнічного проектування. Класифікація, методи роз рахунку, проектування, улаштування та забезпечення експлуатаційної надійності основ та підвалин, в тому числі у складних інженерно-геологічних умовах. Методи контролю та випробувань. 
В.2.2Будинки і спорудиЖитлові та громадські, виробничі та допоміжні будинки і споруди: класифікація, вимоги до складу приміщень і об’ємно-плану вальних параметрів, інженерного обладнання, експлуатаційного режиму, безпеки при експлуатації та стихій них впливах. Правила прийняття. Мобільні будинки і споруди: класифікація, загальні вимоги, технічні умови на конкретні типи. 
В.2.3Споруди транспорту /в тому числі магістральні трубопроводи/ Класифікація, вимоги до розміщення та відведення земель, геометричних пара метрів та експлуатаційних характеристик, надійності та безпеки. Навантаження та впливи. Методи розрахунку та випробувань, правила прийняття. 
В.2.4Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки. Класифікація, вимоги до розміщення та відведення земель, геометричних параметрів та експлуатаційних характеристик, надійності та безпеки. Навантаження та впливи. Методи розрахунку та випробувань, правила прийняття. 
В.2.5Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та спорудиВодопостачання. каналізація, теплопостачання, опалення, вентиляція та кондиціювання повітря, газопостачання, електропостачання та слаботочні системи, системи сміттєвиведення: параметри, загальні вимоги до зовнішніх мереж і споруд, внутрішніх мереж та обладнання. Загальні вимоги до розміщення ліфтів, підйомників, ескалаторів та вантажопідйомного обладнання будинків і споруд. Правила прийняття, методи контролю та випробувань. Технічні умови на обладнання, арматуру та прилади, їх типи, конструкція, параметри і розміри, методи контролю та вимірювань. 
В.2.6Конструкції будинків і спорудЗалізобетонні, бетонні, кам’яні, армокам’яні, стальні та з алюмінієвих сплавів, дерев’яні, азбестоцементні, на основі пластмас та інших матеріалів, комбіновані: розрахункові характеристики, спеціальні вимоги до параметрів якості матеріалів, методи розрахунку та конструювання, захисту від корозії, загальні вимоги до виробів, методи контролю та випробувань. Технічні умови на вироби та комплектуючі деталі се рійного виробництва. Вік на, двері, ворота та при лади для них: загальні вимоги до виробів та комплектуючих деталей, методи контролю та випробувань, технічні умови на вироби. 
В.2.7Будівельні матеріалиСтінові матеріали, мінеральні в’яжучі речовини, бетони та розчини, заповнювачі, азбестоцементні ви роби, теплоізоляційні, звукоізоляційні та звуковбирні матеріали, дорожні, опоряджувальні та облицювальні матеріали, будівельне скло, матеріали для м’яких покрівель, гідроізоляції та герметизації, хімічні добавки для цементів, бетонів і будівельних розчинів, вогнетривкі та радіаційностійкі захисні матеріали, водяні системи для замішування бетонів і розчинів, арматурна сталь і закладні де талі для залізобетонних конструкцій, полімерні мате ріали: загальні технічні вимоги та технічні умови на конкретні різновиди, типи, марки, методи контролю та випробувань.
В.2.8Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструментБудівельні машини та обладнання, засоби транспортування, пакетування і контейнеризації, риштовання, опалубка для бетонних робіт, монтажна оснастка, будівельний інструмент, спеціалізована оснастка підприємств будіндустрії: загальні технічні вимоги на розробку, виготовлення, випробування,технічне обслуговування та ремонт. Види, типи, геометричні параметри та навантаження, технічні умови на вироби.
В.3.Експлуатація, ремонт, реставрація та реконструкція
В.3.1Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання будинків і споруд, систем життєзабезпеченняЗагальні вимоги по технічному утриманню, обстеженню та ремонту конструкцій, інженерного обладнання будинків і споруд, систем життєзабезпечення містобудівних комплексів.
В.3.2Реконструкція, ремонт, реставрація об’єктів невиробничої сфериВимоги по забезпеченню безпеки, комфорту і охорони здоров’я в будинках і спорудах, в тому числі при зміненні їх призначення. Експлуатаційна та ремонтна документація. Організація і технологія проведення робіт по ремонту, реставрації та реконструкції об’єктів. 
Г.Рекомендовані норми, правила і стандарти, довідковоінформаційні матеріали
Г.1.Організаційно-методичні економічні і технічні нормативиНорми тривалості проектування, будівництва та нормативи відряду. Норми витрат матеріалів. Норми потреби в будівельному інвентарі, інструментах, приладах, будівельній техніці. Норми оплати праці в будівництві. Базові норми оплати /цінники/ проектно-вишукувальних робіт. Кошторисні норми. Базові нормативи питомих капітальних вкладень. Норми споживання енергетичних ресурсів. 
     

Додаток 2

Обов’язковий

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Стандартизаціядіяльність, яка спрямована на досягнення оптимального ступеня упорядкування у визначеній галузі за допомогою встановлення положень для загального та багаторазового застосування відносно існуючих або потенційних завдань. 
Нормативний документдокумент, котрий містить правила, загальні принципи, характеристики, які стосуються визначених видів діяльності або їх результатів. 
СтандартНД із стандартизації, який розроблено на засадах згоди більшості заінтересованих сторін і прийнятий визнаним органом, в якому встановлені для загального та багаторазового застосування правила, загальні принципи, характеристики, що стосуються визначених об’єктів стандартизації, і який спрямований на досягнення оптимального ступеню упорядкування у визначеній галузі. 
Будівельні нормиНД по нормуванню, який розроблено на засадах згоди більшості заінтересованих сторін і прийнятий визнаним органом, в якому встановлені для загального та багаторазового застосування загальні принципи, правила, норми, характеристики, що стосуються визначених об’єктів нормування в галузі будівництва. 
Зміна НДчасткове змінення змісту НД /заміна, виключення або доповнення вимог/, а також продовження обмеження або зняття обмеження терміну дії документа. 
Перегляд НДрозробка нового НД замість діючого.
Об’єкт стандартизації або нормуванняпродукція, процеси (роботи), послуги, які підлягають стандартизації або нормуванню.

Додаток 3

Обов’язковий

ВИМОГИ ДО ПОСІБНИКІВ

1. Посібники не є нормативними докукментами.

2. Посібники деталізують окремі положення будівельних норм,

містять приклади та алгоритми розрахунків, текстові, табличні та

графічні матеріали, інші допоміжні та довідкові дані, необхідні

для реалізації різних видів діяльності в галузі будівництва.

3. Необхідність розробки Посібників встановлюється, як правило, в технічному завданні на розробку (внесення змін) та перегляд НД.

4. Посібники до НД розробляються і затверджуються ведучими організаціями-розробниками цих будівельних норм, або іншими організаціями за узгодженням з ведучою організацією.

5. Посібники підготовлюють до видання на українській та російській мовах та видають у порядку, який встановлює замовник цих документів.

6. Після найменування Посібника повинні зазначатися шифр та найменування НД, до якого він розроблений.

7. До одного НД залежно від його змісту може випускатися один чи декілька Посібників.

8. Введення в дію Посібників та змін до них, їх відміна здійснюється організазціями, які затвердили ці документи, з інформуванням про це Мінбудархітектури України.

9. Організації-розробники Посібників несуть відповідальність за обгрунтованість включених до них даних, їх відповідність обов’язковим вимогам державних НД та за наслідками їх застосування.

10. Ведуча організація-розробник Посібниів щорічно перевіряє їх

відповідність НД, до яких вони розроблені, встановлюють необхідність їх оновлення чи відміни та подає в Мінбудархітектури України перелік діючих Посібників з зазначенням реквізітів організацій

чи підприємств, які видають ці документи.

11. Посібники є власністю замовника, якщо інше не передбачено

умовами договору на їх розробку.